Võlaõigusseadus III

Ava otsing

Võlaõigusseadus III

VÕS III ilmus esmakordselt 2009. aastal ning kuigi praegu on tegemist võlaõigusseaduse kommentaaride kordusväljaandega, on uus VÕS III eelmisest väljaandest sisult erinev. Uute, täiendatud kommentaaride kirjutamise käigus läks maht oluliselt suuremaks ja nii tuli endise kolme raamatu asemel teha neli. Nii on endised VÕS II (§-d 208–618) ja VÕS III (§-d 619–961 ja 1005–1067) jagatud nüüd uute VÕS II (§-d 208–421), VÕS III (§-d 422–702) ja VÕS IV (§-d 703–1067) vahel, seega hõlmab käesolev VÕS III osa eelmise VÕS II ja osa eelmise VÕS III kommentaaridest.

Uus VÕS III hõlmab kindlustuslepingu (4. osa), toetamislepingute (5. osa), kompromissilepingu (6. osa), seltsingulepingu (7. osa) ning teenuste osutamise lepingutest (8. osa) peatükkide 35–39 (käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping ja komisjonileping) kommentaare. 8. osa ülejäänud teenuste osutamise lepingute kommentaarid (peatükid 40–45) on raamatus VÕS IV.

Kommentaaride koostamise metoodika on jäänud samaks, iga paragrahvi juures on näidatud paragrahvi eesmärk, ära on toodud allikad ning kesksel kohal on muidugi paragrahvi sisu selgitamine. Jätkuvalt oleme seal, kus on vaja, selgitanud, kas vastav paragrahv on võlaõigusseaduses sätestatud dispositiivsuse eeldusele vastavalt dispositiivne või on sellest eeldusest kõrvale kaldutud. Kesksel kohal on Riigikohtu praktika analüüs, teemade kaupa on käsitletud kõiki olulisemaid Riigikohtu lahendeid, suurem tähelepanu korduskommentaaride koostamisel on olnud nendel Riigikohtu lahenditel, mis on avaldatud pärast eelmiste VÕS II ja VÕS III ilmumist. Võrreldes eelmiste kommentaaridega on põhjalikumalt käsitletud kommenteeritavate paragrahvide omavahelisi seoseid, samuti võlaõigusseaduse sätete seoseid teiste seadustega. Parema ülevaatlikkuse huvides on lisaks joonealustele viidetele lisana esitatud kasutatud Riigikohtu lahendite loetelud kommenteeritavate peatükkide kaupa. Aluseks on võetud võlaõigusseaduse ja muude seaduste tekstid, samuti Riigikohtu praktika seisuga 31.12.2020.

Kommentaaride koostajate hulka on lisandunud Karin Sein ning autorite hulka Karin Sein, Piia Kalamees, Sander Kärson, Liisbeth Lillo, Arsi Pavelts ja Urmas Volens. Täname kõiki autoreid ja neid, kes on kaasa aidanud kommentaaride valmimisele: Eva Arumetsa, Martin Nikolajevit ja Birgit Saluotsat, samuti kirjastust Juura ja õigusteadusdoktor Peep Pruksi jätkuva väga hea koostöö eest.

Tartus, 01.02.2021
Paul Varul
Irene Kull
Villu Kõve
Martin Käerdi
Karin Sein


Koostajad
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Karin Sein
Raamatu ilmumisaeg
  • 2021