Võlaõigusseadus III

Ava otsing
  1. EESSÕNA
  2. KOMMENTAARIDE AUTORID
  3. KASUTATUD LÜHENDID
  4. 4. osa. KINDLUSTUSLEPING
   1. Sissejuhatus
   2. 23. peatükk. ÜLDOSA
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 422. Kindlustuslepingu mõiste
     2. § 4221. Kohustuslik kindlustus ja sundkindlustus
     3. § 423. Kindlustusjuhtum ja kindlustusrisk
     4. § 424. Kindlustatud isik ja kindlustatud ese
     5. § 425. Soodustatud isik
     6. § 426. Kindlustussumma
     7. § 427. Lepinguvabaduse piirangud
    2. 2. jagu. Lepingu sõlmimine
     1. § 428. Kindlustuslepingut sõlmida soovivale isikule avaldatav teave
     2. § 429. Andmetest teavitamine lepingu kehtivuse ajal
     3. § 430. Teavitamise vorm
     4. § 431. Kindlustuslepingu sõlmimise avaldus
     5. § 432. Teavitamise kohustuse rikkumise tagajärjed
     6. § 433. Kindlustusvõtja taganemine lepingust
     7. § 434. Poliis
     8. § 435. Poliisi asendamine ja avalduste ärakirjad
     9. § 436. Poliisi erinevus kindlustusvõtja avaldusest
     10. § 437. Kindlustuskaitse algus
     11. § 438. Tagasiulatuv kindlustuskaitse
     12. § 439. Kohene kindlustuskaitse
     13. § 440. Kindlustusvõtja kohustus teatada olulistest asjaoludest
     14. § 441. Kindlustusandja taganemine lepingust teatamiskohustuse rikkumise korral
     15. § 442. Kindlustusandja lepingust taganemise tähtaeg
    3. 3. jagu. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemine
     1. § 443. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest teatamine
     2. § 444. Kindlustusriski võimalikkuse suurendamise keeld
     3. § 445. Kindlustusandja vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest kindlustusriski võimalikkuse suurenemise korral
     4. § 446. Lepingu muutmine ja ülesütlemine kindlustusriski võimalikkuse suurenemise korral
     5. § 447. Sätete kohaldamine
    4. 4. jagu. Kindlustusjuhtumi toimumine
     1. § 448. Kindlustusjuhtumist teatamine
     2. § 449. Kindlustusjuhtumist teatamata jätmise tagajärjed
     3. § 450. Kindlustusandja täitmise kohustus kindlustusjuhtumi toimumisel
     4. § 451. Kindlustusvõtja viivise maksmise nõue
     5. § 452. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest kindlustusvõtja kohustuste rikkumise korral
    5. 5. jagu. Kindlustusmakse
     1. § 453. Kindlustusperiood
     2. § 454. Kindlustusmakse tasumine
     3. § 455. Kindlustusmakse tasumine kolmanda isiku poolt
     4. § 456. Kindlustusmakse tasaarvestamise õigus
     5. § 457. Esimese kindlustusmakse tasumisega hilinemine
     6. § 458. Järgmiste kindlustusmaksete tasumisega hilinemine
     7. § 459. Kindlustusmakse tasumine lepingu lõppemisel
     8. § 460. Kindlustusandja õigus nõuda kindlustusmakse suurendamist
     9. § 461. Kindlustusvõtja lepingu ülesütlemise õigus kindlustusmakse suurendamise korral
     10. § 462. Kindlustusvõtja õigus nõuda kindlustusmakse vähendamist
    6. 6. jagu. Kolmanda isiku kindlustusriski kindlustamine
     1. § 463. Kolmanda isiku ja kindlustusvõtja õigused kindlustusandja suhtes
     2. § 464. Kindlustusvõtja eelisõigus oma nõuete rahuldamiseks
     3. § 465. Kindlustatud isiku teadmise ja käitumise võrdsustamine kindlustusvõtja omaga
    7. 7. jagu. Kindlustuslepingu lõppemine ja nõuete aegumine
     1. § 466. Kindlustuslepingust taganemine
     2. § 467. Kindlustuslepingu pikenemise kokkuleppe tühisus
     3. § 468. Tähtajatu kindlustuslepingu korraline ülesütlemine
     4. § 469. Pikaajalise kindlustuslepingu ülesütlemine
     5. § 470. Lepingu ülesütlemine kindlustusvõtja kohustuste rikkumise tõttu
     6. § 471. Lepingu ülesütlemine kindlustusandjalt tegevusloa äravõtmise korral
     7. § 472. Lepingu lõppemine kindlustusandja pankroti tõttu
     8. § 473. Lepingu ülesütlemine kindlustusvõtja maksejõuetuse tõttu
     9. § 474. Osaline lepingu lõpetamine
     10. § 475. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumine
   3. 24. peatükk. KAHJUKINDLUSTUS
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. 1. jaotis. Lepingu sisu
      1. § 476. Kindlustusandja hüvitamiskohustus
      2. § 477. Kindlustusandja vastutuse piirang
      3. § 478. Kindlustushuvi puudumine
     2. 2. jaotis. Kindlustusväärtus
      1. § 479. Kindlustusväärtus
      2. § 480. Kokkuleppeline kindlustusväärtus
      3. § 481. Ülekindlustus
      4. § 482. Alakindlustus
     3. 3. jaotis. Kindlustusandjate paljusus
      1. § 483. Uue kindlustuslepingu sõlmimisest teatamine
      2. § 484. Kaaskindlustus
      3. § 485. Kaaskindlustuse juhtiv kindlustusandja
      4. § 486. Mitmekordne kindlustus
      5. § 487. Mitmekordse kindlustuse kõrvaldamine
     4. 4. jaotis. Kindlustusjuhtum
      1. § 488. Kahju ärahoidmise ja vähendamise ning kahju kindlakstegemise võimalikkuse tagamise kohustus
      2. § 489. Kahju kindlakstegemine
      3. § 490. Eksperdihinnang
      4. § 491. Kulude hüvitamine kindlustusvõtjale
      5. § 492. Nõude üleminek
      6. § 493. Lepingu täitmine pärast kindlustusjuhtumi toimumist
     5. 5. jaotis. Kindlustatud asja võõrandamine
      1. § 494. Kindlustuse jätkumine asja võõrandamise puhul
      2. § 495. Kindlustuslepingu ülesütlemine asja võõrandamisel
      3. § 496. Võõrandamisest teatamine
      4. § 497. Omandaja kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe
      5. § 498. Sätete kohaldamine
     6. 6. jaotis. Kindlustusandja vastutus hüpoteegipidaja ees ehitise kindlustamise puhul
      1. § 499. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja teatamiskohustus
      2. § 500. Hüvitise maksmise kehtivus hüpoteegipidaja suhtes
      3. § 501. Hüpoteegipidaja õigused kohustuste rikkumise puhul kindlustusvõtja poolt
      4. § 502. Hüpoteegi üleminek
      5. § 503. Sätete kohaldamine reaalkoormatisele
      6. § 504. Hüpoteegipidaja õiguste kohaldamatus kindlustusvõtjale
    2. 2. jagu. Veosekindlustus
     1. § 505. Kindlustusriskid
     2. § 506. Kindlustusandja vastutuse piiramine
     3. § 507. Kindlustuse kestus
     4. § 508. Veose kindlustusväärtus
     5. § 509. Lepingu ülesütlemise piirang
    3. 3. jagu. Vastutuskindlustus
     1. 1. jaotis. Üldsätted
      1. § 510. Vastutuskindlustuse mõiste
      2. § 511. Õigusabikulude kandmine
      3. § 512. Majandustegevusest tuleneva vastutuse kindlustus
      4. § 513. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest
      5. § 514. Asjaoludest teatamine
      6. § 515. Hüvitise maksmine
      7. § 516. Perioodilised maksed
      8. § 517. Kahjustatud isiku õigused
      9. § 518. Kahjustatud isiku õigused kindlustusvõtja pankroti korral
      10. § 519. Lepingu ülesütlemine pärast kindlustusjuhtumi toimumist
     2. 2. jaotis. Kohustuslik vastutuskindlustus
      1. § 520. Lepingu sõlmimise kohustus
      2. § 521. Kahjustatud isiku kahju hüvitamise nõue
      3. § 522. Kahjustatud isiku teatamiskohustus
      4. § 523. Kohustuse rikkumine kahjustatud isiku poolt
      5. § 524. Kindlustuslepingu üleminek
      6. § 525. Täitmisest vabanemise piirang
    4. 4. jagu. Õigusabikulude kindlustus
     1. § 526. Kindlustusandja kohustused
     2. § 527. Andmed kindlustuslepingus
     3. § 528. Advokaadi valik
     4. § 529. Eksperdihinnangu andmine
     5. § 530. Kindlustusandja kohustus teatada kindlustusvõtjale kindlustuskaitsest
     6. § 531. Kindlustuslepingu üleminek
   4. 25. peatükk. ELUKINDLUSTUS
    1. § 532. Kindlustusandja täitmise kohustus
    2. § 533. Kolmanda isiku elu kindlustamise piirangud
    3. § 534. Vanuse ebaõige avaldamise tagajärjed
    4. § 535. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemine
    5. § 536. Lepingu ülesütlemise erisused
    6. § 537. Soodustatud isiku määramine ja muutmine
    7. § 538. Mitu soodustatud isikut
    8. § 539. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest
    9. § 540. Kindlustusvõtja või soodustatud isiku poolt põhjustatud kindlustatud isiku surm
    10. § 541. Kindlustusjuhtumist teatamine
    11. § 542. Kindlustusmakse suuruse muutmine
    12. § 543. Kindlustuse muutmine kindlustusmaksevabaks
    13. § 544. Kindlustusandja täitmise kohustus kindlustusmaksevaba kindlustuse puhul
    14. § 545. Kindlustuse muutumine kindlustusmaksevabaks, kui kindlustusandja ütleb lepingu üles
    15. § 546. Tagastusväärtus
    16. § 547. Soodustatud isiku muutumine kindlustusvõtjaks
   5. 26. peatükk. ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS
    1. § 548. Kindlustusandja hüvitamise kohustus
    2. § 549. Elu- ja kahjukindlustuse sätete kohaldamine
    3. § 550. Õnnetusjuhtumikindlustusega kaetavad isikud
    4. § 551. Õnnetusjuhtumi tahtlik põhjustamine
    5. § 552. Kindlustatud isiku tervise kahjustumine
    6. § 553. Soodustatud isiku teatamiskohustus
   6. 27. peatükk. RAVIKINDLUSTUS
    1. § 554. Ravikindlustuse liigid
    2. § 555. Kindlustusandja kohustused
    3. § 556. Kahjukindlustuse sätete kohaldamine
    4. § 557. Ravikindlustuslepingu kestus
    5. § 558. Ooteajad
    6. § 559. Sündinud lapse kindlustamine
    7. § 560. Kindlustusmakse suuruse muutmine
    8. § 561. Kindlustusvõtja ülesütlemisõigus
    9. § 562. Kindlustusandja korralise ülesütlemise piirang
    10. § 563. Lepingust taganemise piirang
    11. § 564. Kindlustusandja vabanemine täitmise kohustusest
    12. § 565. Kindlustusandja teabe andmise kohustus
    13. § 566. Kindlustusvõtja surm või lõppemine
    14. § 567. Kollektiivne ravikindlustus
  5. 5. osa. TOETAMISLEPINGUD
   1. 28. peatükk. Elurendis
    1. § 568. Elurendiselepingu mõiste
    2. § 569. Tähtaeg
    3. § 570. Vorm
    4. § 571. Rendise maksmine
   2. 29. peatükk. ÜLALPIDAMISLEPING
    1. § 572. Ülalpidamislepingu mõiste
    2. § 573. Ülalpidamislepingu vorm
    3. § 574. Ülalpidaja kohustused
    4. § 575. Lepingust taganemine
    5. § 576. Ülalpidaja surm
    6. § 577. Nõuete loovutamise piirang
  6. 6. osa. KOMPROMISSILEPING
   1. § 578.Kompromissilepingu mõiste
   2. § 579. Kolmanda isiku õiguste kehtivus
  7. 7. osa. SELTSINGULEPING
   1. 30. peatükk. Üldsätted
    1. § 580. Seltsingulepingu mõiste
    2. § 581. Panused
   2. 31. peatükk. Seltsinglastevahelised suhted
    1. § 582. Seltsingu juhtimine
    2. § 583. Juhtimine ühe või mitme seltsinglase poolt
    3. § 584. Vastuvaidlemisõigus
    4. § 585. Juhtimisõiguse isiklik teostamine
    5. § 586. Aruandlus ja teabe andmine
    6. § 587. Otsused
    7. § 588. Seltsinglase õiguste üleandmatus
    8. § 589. Seltsinguvara
    9. § 590. Seltsinguvara seotus
    10. § 591. Aruande esitamine ja kasumi jaotamine
    11. § 592. Osad kasumi jaotamises ja kahjumi katmises
   3. 32. peatükk. SELTSINGLASTE SUHTED KOLMANDATE ISIKUTEGA
    1. § 593. Esindamine
    2. § 594. Esindusõiguse äravõtmine
    3. § 595. Seltsinglaste vastutus
   4. 33. peatükk. SELTSINGU LÕPPEMINE NING SELTSINGLASE LAHKUMINE VÕI VÄLJAARVAMINE
    1. § 596. Seltsingu lõppemise alused
    2. § 597. Ülesütlemine seltsinglase poolt
    3. § 598. Seltsinglase surmast ja pankrotist teatamise kohustus
    4. § 599. Ülesütlemine seltsinglase võlausaldaja poolt
    5. § 600. Seltsingu likvideerimine
    6. § 601. Juhtimisõiguse erisused seltsingu likvideerimise ajal
    7. § 602. Kohustuste täitmine
    8. § 603. Panuste tagastamine
    9. § 604. Ülejäägi jagamine
    10. § 605. Seltsingu jätkamine
    11. § 606. Seltsinglase väljaarvamine
    12. § 607. Lahkunud või väljaarvatud seltsinglasele hüvitise maksmine
    13. § 608. Lahkunud või väljaarvatud seltsinglase vastutus
    14. § 609. Tehingute lõpuleviimine
   5. 34. peatükk. VAIKIVA SELTSINGU LEPING
    1. § 610. Vaikiva seltsingu lepingu mõiste
    2. § 611. Vaikiva seltsingu lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine
    3. § 612. Juhtimisõiguse äravõtmine vaikivalt seltsinglaselt
    4. § 613. Vaikiva seltsinglase kontrolliõigus
    5. § 614. Kasumi jaotamine ja kahjumi katmine
    6. § 615. Kasumi ja kahjumi arvestamine
    7. § 616. Vaikiva seltsinglase surm
    8. § 617. Vaikiva seltsingu lepingu lõppemine
    9. § 618. Ettevõtja pankrot
  8. 8. osa. TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD
   1. 35. peatükk. Käsundusleping
    1. § 619. Käsunduslepingu mõiste
    2. § 620. Käsundisaaja hoolsus käsundi täitmisel
    3. § 621. Käsundiandja juhised
    4. § 622. Käsundi isiklik täitmine
    5. § 623. Huvide konflikt
    6. § 624. Käsundisaaja teatamiskohustus
    7. § 625. Saladuse hoidmise kohustus
    8. § 626. Väljaandmiskohustus
    9. § 627. Käsundisaajale tasu maksmine
    10. § 628. Käsundisaajale tasu maksmise ning kulude ja kahju hüvitamise kord
    11. § 629. Tasu maksmine käsunduslepingu lõppemise korral
    12. § 630. Tähtajatu käsunduslepingu korraline ülesütlemine
    13. § 631. Käsunduslepingu erakorraline ülesütlemine
    14. § 632. Käsundiandja surm ja pankrot
    15. § 633. Käsundisaaja surm ja pankrot
    16. § 634. Pärijate teatamiskohustus
   2. 36. peatükk. TÖÖVÕTULEPING
    1. § 635. Töövõtulepingu mõiste
    2. § 636. Üleandmise kohustus
    3. § 637. Tasu maksmise kohustus
    4. § 638. Töö vastuvõtmise kohustus
    5. § 639. Eelarve ületamine
    6. § 640. Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek
    7. Sissejuhatus §-de 641–651 juurde
    8. § 641. Töö vastavus lepingutingimustele
    9. § 642. Töövõtja vastutus töö lepingutingimustele mittevastavuse puhul
    10. § 643. Töö ülevaatamise kohustus
    11. § 644. Töö lepingutingimustele mittevastavusest teatamine
    12. § 645. Töö lepingutingimustele mittevastavusele tuginemise erisused
    13. § 646. Lepingu täitmise nõue õiguskaitsevahendina
    14. § 647. Töövõtulepingu oluline rikkumine töövõtja poolt
    15. § 648. Tasu vähendamise piirangud
    16. § 649. Kahju hüvitamise erisused
    17. § 650. Töövõtugarantii ja teenindusest teatamise kohustus
    18. § 651. Töö lepingutingimustele mittevastavusest tulenevate nõuete aegumistähtaja algus
    19. § 652. Tellija viivitus
    20. § 653. Töö hävimine, halvenemine või teostamatuks muutumine tellijast tulenevatel põhjustel
    21. § 654. Pandiõigus
    22. § 655. Tellija ülesütlemisõigus
    23. § 656. Sätete rikkumise keelamine
    24. § 657. Sätete kohustuslikkus tarbijatöövõtu puhul
   3. 37. peatükk. MAAKLERILEPING
    1. § 658. Maaklerilepingu mõiste
    2. § 659. Kohustuse täitmise vastuvõtmise piirang
    3. § 660. Ebaõige soovituse andmise keeld
    4. § 661. Lepingupoole avaldamata jätmine
    5. § 662. Dokumentide säilitamine
    6. § 663. Lepingute dokumenteerimise kohustus
    7. § 664. Maakleritasu maksmise kohustus
    8. § 665. Maakleritasu suurus
    9. § 666. [Kehtetu]
    10. § 667. Maakleri kulude hüvitamine
    11. § 668. Maakleri tegevus teise poole kasuks
    12. § 669. Maakleri vastutuse erisused
   4. 38. peatükk. AGENDILEPING
    1. § 670. Agendilepingu mõiste
    2. § 671. Põhi- või kõrvaltegevus agendina
    3. § 672. Agendilepingu sisu väljendav dokument
    4. § 673. Agendi kohustused
    5. § 674. Käsundiandja kohustused
    6. § 675. Mitu käsundiandjat või agenti
    7. § 676. Agendi volituse erisused
    8. § 677. Kindlustusagendi volituste erisused
    9. § 678. Lepingud, millelt tuleb maksta agenditasu
    10. § 679. Agenditasu maksmise eeldused
    11. § 680. Agenditasu suurus
    12. § 681. Täiendav agenditasu vastutuse eest
    13. § 682. Agenditasu arvestamine
    14. § 683. Inkassotasu
    15. § 684. Agendi kulutuste hüvitamine
    16. § 685. Pandiõigus
    17. § 686. Agendilepingu korraline ülesütlemine
    18. § 687. Agendilepingu erakorralise ülesütlemise välistamine
    19. § 688. Agendi õigus lahkumishüvitisele ja lepingu lõppemisega tekitatud kahju hüvitamine
    20. § 689. Konkurentsipiirang
    21. § 690. Agendilepingust tulenevate nõuete aegumine
    22. § 691. Erisused välisriigi agendi ja laevaagendi puhul
   5. 39. peatükk. KOMISJONILEPING
    1. § 692. Komisjonilepingu mõiste
    2. § 693. Komitendi juhised
    3. § 694. Krediteerimine komisjonäri poolt
    4. § 695. Lepingu sõlmimine soodsamatel tingimustel
    5. § 696. Komisjonär ise müüja või ostjana
    6. § 697. Komisjonär ise müüja või ostjana börsil või muul reguleeritud turul
    7. § 698. Puudusega komisjoniese
    8. § 699. Komisjonäri vastutus komisjonieseme eest
    9. § 700. Komisjonäri vastutus kolmanda isiku kohustuste eest
    10. § 701. Komisjonitasu
    11. § 702. Komisjonäri pandiõigus
  9. KIRJANDUS
  10. EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID
  11. MUUD KASUTATUD ALLIKAD
  12. RIIGIKOHTU LAHENDID
  13. EUROOPA KOHTU OTSUSED